Missia Yotegon

Missia Yotegon

Globálne otepľovanie patrí medzi najvážnejšie enviromentálne problémy, ktorým musí ľudstvo tejto planéty čeliť. Globálne otepľovanie je označenie zložitého procesu, ktorého výsledkom je vzostup priemernej teploty oceánov a atmosféry v krátkom časovom úseku (niekoľko desiatok až stoviek rokov) v mierke celej planéty. V užšom význame sa tento termín používa na klimatické zmeny pozorované na konci 20. storočia. Hoci diskusie ohľadom globálneho otepľovania sa často sústreďujú najmä na teplotu, klimatické zmeny môžu priniesť aj zmeny iných geografických prvkov, zahrňujúc zvýšenie hladiny morí, extrémne zrážky a podobne. Tieto zmeny spustia rôzne ničivé javy, cez povodne, suchá, veľké horúčavy a zníženie poľnohospodárskych výnosov až po extrémne zmeny klimatických podmienok spôsobujúce masové vyhladenie populácie.

Termín globálne otepľovanie vo všeobecnosti zahŕňa ľudský faktor. Zem sa ohrieva a ľudstvom produkované emisie skleníkových plynov k tomu prispievajú významnou mierou.  Len domácnosti produkujú 40-50% sklenníkových plynov. Preto si je treba uvedomiť, že sú to práve domácnosti a jednotlivci, ktorý môžu vo veľkej miere prispieť k spomaleniu globálneho otepľovania. Aj napriek veľkej miere akou prispievajú domácnosti na otepľovaní, domácnosti nevolia ako prvé ekologické materiály, ekologické technológie a riešenia, ktoré by prispeli ku spomaleniu. Toto sa deje hlavne kvôli tomu, že :

  •  osveta sa zameriava na význam ekológie ale už nedáva ľudom odpoveď na to, že aké materiály a technológie si majú vybrať. Výrazy ekologický a reciklovateľný sú často zneužívané a uvádzajú sa aj pri materiáloch, ktoré pri výrobe využívajú primárne zdroje Zeme a nie separovaný odpad a po ukončení životnosti materiálu niesú v praxi recyklované. Takéto zneužívanie týchto termínov vytvára situáciu, kedy je pre bežného užívateľa takmer nemožné vybrať si správne
  • ekonomický aspekt. Ekologické technológie a materiály sú často cenovo nedostupné pre širokú verejnosť

Budúci vývoj na trhu by sa mal zameriavať na také technológie, ktoré sú určené pre domácnosti a sú:

  • cenovo dostupné
  • zameriavajú sa na vyúživanie surovín zo separovaného odpadu a nie z primárnych zdrojov
  • znižujú potrebu spaľovania odpadov čím prispievajú k znižovaniu sklenníkových plynov
  • svojimi vlastnosťami a parametrami šetria spotrebu energií a tým produkciu sklenníkových plynov
  • svojimi vlastnosťami a parametrami sú schopné lepšie odolať klimatickým katastrofám a zaručia rýchlejší návrat obyvateľov z postihnutých oblastí do bežného života
  • sú recykľovatelné

Našim poslaním je zlepšit života človeka pri súčasnom zachovaní udržitelného rozvoja a spomalení globálneho oteplovania.Veríme, že toto je možné dosiahnuť iba vtedy keď ekologické techologické riešenia budú cenovo dostupné každému. Práve takéto technologické riešenia vám chceme priniesť. Chceme vám priniesť objektívne a užitočné  informácie, ktoré vám pomôžu správne sa rozhodnúť a prispieť ku záchrane našej planéty.

Yotegon video(sk)
{"popup_fix":"false"}